Contacte: magirona9@gmail.com

 


 

CD - 2022
   

Música de Francesc Soler, Josep Gaz i Manuel Gònima.


 


01.

Milagro patente
(Sense indicador de forma a l’original)

9’37”

02.

Constante anima el Cuidado
Quatro al Santísimo Sacramento

14’13”

03.

Oh que mandas de amor
Tiple solo. A la pasión de Jesús

4’10”

04.

Panem et vinum obtulit [Melchisedech]
Motete al Santísimo Sacramento, a solo

3’03”

05.

Amante avecilla
Quatro al Santísimo Sacramento

9’01”


 


06.

Corazones que ardéis
Quatro al Santísimo Sacramento

7’44”

07.

Lamentatio secunda: Lamed
Cum 2 vocibus. Feria VI in Parasceve

5’43”

08.

Diviserunt sibi vestimenta mea
Motet a 3. Para la procesión del Jueves Sancto

1’52”

09.

Hoy, Amor, porque acierte la herida
Tono a 4 al Santísimo Sacramento

4’37”

10.

¿Qué disfraces son estos?
Tono a 4 al Santísimo Sacramento

5’15”


10% de cada peça

 


 

La Setmana Santa de la Girona Barroca

     Música Antiga de Girona presenta en aquest CD algunes de les composicions de la Setmana Santa gironina de l’època del barroc, concretament d’entre els anys 1682 i 1774. Són composicions d’una època –gairebé cent anys– en què Girona va transitar de ciutat d’artesans a ciutat de serveis, amb un notable creixement urbà, d’uns 4000 a uns 8000 habitants. Aquest evolució va veure desaparèixer el bandolerisme nobiliari del renaixement i va anar acompanyada de l’arribada de noves ordes religioses amb noves perspectives humanístiques: carmelites descalços, jesuïtes, servites, caputxins, etc. D’altra banda la potenciació de la música eclesiàstica després del concili de Trento va renovar no només la música de la catedral sinó també la dels convents de la ciutat, que augmentaran ara els seus encàrrecs a la capella musical de la catedral. Aquesta renovació va anar acompanyada de la supressió de les representacions teatrals de dins dels temples, que tot sovint eren musicades.
     Dins l’arxiu catedralici sobta la manca de composicions musicals dedicades al dia de Pasqua, i  per contra sovintegen les dedicades al Nadal, tot i que en altres indrets del món catòlic la música de Pasqua era important, així com també ho era dins del món protestant.
     Les obres triades per a aquest CD poden assignar-se a tres tipus de celebracions litúrgiques: a) la devoció de les 40 hores, devoció de caire eucarístic que començava la tarda del diumenge de Rams i acabava el dimarts sant al matí; b) la petita processó de la reserva del Santíssim, feta en acabar la missa del Dijous Sant; c) la litúrgia del Divendres Sant, amb les lliçons de tenebres. Totes elles van ser cantades dins la catedral, fora de dues que ho ha van ser molt probablement dins l’església dels Dolors el divendres anterior al diumenge de Rams. Totes dues són de caire penitencial, una de Gaz Oh que mandas de amor, i l’altra  Milagro patente, de Gònima
     Excepte tres obres llatines la resta són poemes castellans que expressen l’espiritualitat dels grups dirigents de la ciutat: la carmelitana, la més moderna, s’aparta de l’espiritualitat dels escolàstics i compara la relació del creient amb Déu a la dels amants, confiant en el poder de l’amor per superar la divisió interior de la persona. Per contra la mentalitat escolàstica o clàssica, representada a Girona principalment pels dominics i pels jesuïtes, realça la misèria humana i les conseqüències del pecat tot incitant el pecador a demanar perdó. Finalment l’espiritualitat dels Servites confia en convertir els pecadors per la via emocional, mostrant-los la cruesa i el dolor de la Passió de Jesús. Totes tres vies espirituals presenten el fidel de forma molt abstracta, sense apuntar mai vers cap grup social ni vers cap persona. 
     La forma musical preponderant és el Quatro, composició a quatre veus amb dos tiples, sense baix i amb acompanyament continu, feta en la versió present amb orgue positiu, violoncel i llaüt. Aquesta forma musical, efectiva  i econòmica, va perdurar més d’un segle a Girona, i l’hem de relacionar d’una banda amb l’escola de la catedral on vivien els quatre escolans de cor, encarregats de les veus agudes, i de l’altra amb la probable manca de veus greus competents dins la ciutat. Motet i tono són les altres dues formes musicals presents dins d’aquest CD: són formes antigues, molt variables, i que a Girona van ser escombrades a finals del s. XVII amb l’arribada dels villancets castellans, en època a Soler i Gaz. Tant aquest darrer autor com Gònima comencen sovint llurs obres sense cap introducció instrumental, amb una veu que està acompanyada de les altres i totes juntes exposen l’argument de l’obra. Per contra Soler, antecessor de Gaz, les inicia sovint amb un solo vocal, que permet comprendre el tema de la composició, tema replicat després per les altres veus de manera polifònica. Les dues obres a solo que presentem hem de relacionar-los segurament amb alguns moments de dificultats econòmiques de la capella de música, sigui per alguna crisi econòmica, com la de 1761 en època de Gònima, sigui per un setge militar com el que Gaz va patir amb la invasió francesa de 1694.
     La sofisticació rítmica, la combinació de solos i cor, la barreja subtil  de les diferents veus a cor o a solo, utilització de noves harmonies en algunes de les obres mostren el perquè la catedral de Girona va ser la principal escola de mestres de capella per a tota la Península durant en la segona meitat del s. XVIII. Van ser els fruits d’una llarga tradició d’excel·lents mestres de capella, de Soler fins a Gònima, passant per Gaz.
    Els textos castellans mostren la complexitat de la poesia barroca, que presenta unes innovadores anàlisis psicològiques sobre l’equilibri emocional del fidel en general i del pecador en particular, amb un vocabulari rebuscat que porta a preguntar-se quins eren els destinataris d’aquestes poemes tan elaborats. No sabem si tots els textos són obra dels mestres de capella que els signen o bé hi han intervingut altres autors.

1- Milagro patente
Composició penitencial de la Setmana Santa sobre la dualitat de la persona humana, espiritual i material alhora,  amb versos que descriuen amb imatges punyents l’angoixa del pecador temorós de no aconseguir la misericòrdia divina. Les dissonàncies musicals ressalten aquesta angoixa que acaba en un gemec de desesperació acompanyat d’una invocació a la pietat divina. Era l’esquema de l’espiritualitat de la Congregació dels Dolors, lloc on segurament va interpretar-se en el marc dels exercicis espirituals que celebra cada any la congregació el divendres anterior al diumenge de Rams. L’alternança de ritmes, el protagonisme solista del baix continu amb la combinació de solos i tutti fan de la composició una obra molt aconseguida, tal i com ho mostra el molt notable desgast sofert pel paper de les seves particel·les.

2 Constante anima el Cuidado
Composició de caire penitencial i eucarístic, segurament per a la devoció de les 40 hores, devoció que s’iniciava la tarda del diumenge de Rams i concloïa el matí del dimarts sant. El text, de notable contingut filosòfic, es basa en la personificació de Cuidado, personatge al·legòric que anima el pecador penedit a suportar el pes de les conseqüències del seu pecat –de la cadena el peso altivo–i oposa a tot plaer humà el dolor corresponent tot utilitzant un text complicat com era usual a la poesia barroca. Les paraules que hi surten – amor, plaer, angoixa, gust... – suggereixen una espiritualitat carmelitana, on l’amor ho pot tot,  ja que és la principal eina de salvació. Es difícil d’esbrinar si el seu autor les utilitza aquí com un recurs acadèmic o bé ho fa amb la intenció de promoure el penediment entre els seus oients, segurament el bisbe i el seu seguici, com ho suggereix l’estil del poema. Des del punt de vista musical l’obra és una cantata que s’inicia polifònicament sense introducció instrumental i on les diverses veus s’alternen a solo, en una mena de recitat poètic, amb una ària també a solo. La influència napolitana és clara i Gònima, el seu autor, va ser-ne un notable seguidor. L’èxit d’aquesta partitura es nota en el gran desgast d’ús que  tenen les particel·les que ens han arribat.

3- Oh qué mandas de amor
                                                             
Obra singular que presenta un testament imaginari fet per Jesús clavat en creu. Aquesta composició de lloc és pròpia de les tècniques catequètiques del barroc, similars a la utilitzada pel mateix Gaz en un altre villancet de caràcter moralista – Al juego del hombre, Fabio– on utilitza el joc de cartes per mostrar els perills de la seducció femenina. Ignorem les circumstàncies de la seva utilització, i perquè és a solo de soprano. Aquest fet i el contingut del seu text porten a pensar com a probable destinatària la Congregació dels Dolors, atès que el divendres anterior al diumenge de Rams aquesta congregació celebra els seus propis exercicis espirituals que inclouen una part musical referent a la passió de Jesús. En època de Gònima aquesta part musical  va generar diversos oratoris – Amor y Dolor n’és un d’ells–  i és ben possible que els anys anteriors –època de Gaz– en comptes d’oratoris s’utilitzés un tipus de villancet com el present. Es difícil d’imaginar que una composició d‘aquest tipus fos cantada dins d’algun acte litúrgic de la catedral gironina, atesa la rigidesa litúrgica de l’època.

 4- Panem et vinum obtulit 
Motet eucarístic singular de text llatí que uneix dos textos bíblics procedents de llocs diferents i sense cap altre nexe d’unió que el del pa i el vi, elements que una antiga tradició litúrgica els considera referents de l’Eucaristia. La seva utilització ens és desconeguda, podria ser tant dins la devoció de les 40 hores com dins la celebració eucarística del Dijous Sant. El fet que sigui un solo de durada curta pot suggerir la seva utilització en la petita processó de reserva del Santíssim després de la missa d’aquest dia. La incitació a l’embriaguesa  i la potenciació de l’amor amical podrien portar a considerar l’obra com a propera a la mentalitat dels carmelites descalços, fet que indicaria la destinació d’aquesta composició, ateses les intenses relacions de Gònima amb el seu convent gironí. L’experimentació de noves harmonies  podria indicar que és una obra tardana d’aquest mestre de capella. 

5- Amante avecilla
Composició molt aconseguida que presenta el dolor que pateix  el fidel que cerca Déu i no el troba fàcilment. El seu caràcter carmelità el veiem en  les imatges usuals que utilitza aquesta escola d’espiritualitat: les aus, que amb la seva llibertat de moviment són símbols de l’ànima humana;  el caçador místic –Jesús vingut al món per salvar les persones i que actua mitjançant les fletxes de l’Amor – i l’Hòstia consagrada, capaç d’extasiar el fidel creient. El diàleg d’aquest fidel amb l’au expressa bellament els diferents instants viscuts en la recerca de l’Amor diví, instants que la melodia de l’ària ressalta quan imita els refilets d’un ocell. La importància dels carmelites a la Girona del s. XVIII és un tema a investigar, ja que van representar una de les novetats religioses a la ciutat amb el seu inconformisme davant el racionalisme religiós d’altres ordes, fet que va convertir el seu convent en un prestigiós nucli eclesiàstic de notable influència social. La forma musical és també la cantata d’influx napolità, sense introducció instrumental, on alternen sàviament solos i cor, ritmes lents i ritmes ràpids, un recitat i una ària sense prescindir de les cobles usuals dels villancets. El gran desgast de les particel·les és senyal de la seva freqüent utilització posterior.

6- Corazones que ardéis
Composició eucarística de marcat caràcter carmelità, cantat segurament a l’inici de les 40 hores, hora solemne dedicada al bisbe i al seu seguici. El text té alguna al·lusió penitencial però és marginal, perquè hi predominen les imatges típiques d’aquesta espiritualitat: la fletxa amorosa, la flama de l’amor, el dolor amorós, els gemecs amorosos, etc. La imatge de les estrelles com a llàgrimes de Déu amorós és remarcable. El poema acaba amb una exhortació a demanar perdó pels pecats fets. És remarcable també que el text utilitzi sempre el plural, tant en la part expositiva com en l’exhortativa, excepte en els dos darrers versos, on hi ha la petició de perdó. L’esquema musical és el típic de Gònima: tornada inicial, cobles a solo, recitat i ària. Es una adaptació del model de cantata napolità.

7- Lamentatio secunda: Lamed                
Composició de text llatí amb una crua reflexió sobre les causes de la conquesta i destrucció de la ciutat de Jerusalem per part dels babilonis l’any 586 a.C. amb l’anorreament del seu Temple. L’autor conclou que la perversió moral dels jueus ha estat la causa de la ruïna d’aquesta ciutat. La litúrgia de la Setmana Santa utilitza aquesta lamentació per fer reflexionar els fidels sobre les conseqüències del pecat, tot utilitzant el llenguatge rude del profeta i les imatges colpidores pròpies d’un setge. Cal imaginar l’efecte moralitzador d’aquesta obra tenint en compte que es cantava a quarts de set del matí des de dins del cor situat al centre de l’àmplia i alta nau il·luminada amb la llum dels canelobres i amb les imatges tapades amb teixit de color  lila. Gaz acompanya aquestes imatges colpidores amb una música alhora dolça i trista que utilitza les dissonàncies per remarcar el dolor expressat en alguns versets.

8- Diviserunt sibi vestimenta mea            
Petita composició de Francesc Soler, el mestre de capella que va renovar profundament el funcionament de la capella de música de la catedral i va crear-ne l’arxiu musical. Escrita per a la breu processó de reserva del Santíssim del Dijous Sant, el seu text uneix tres frases llatines de procedència diversa. D’una banda el repartiment dels vestits del salm 21, de l’altra les darreres paraules de Jesús clavat a la creu, segons l’evangelista Mateu i finalment el text d‘una antífona de la litúrgia del Dissabte Sant. Totes tres fan referència a tres moments successius de la passió de Jesús. La música és processional, solemne, sense canvis de ritme i és homofònica, fet que permet entendre el text sense cap esforç especial. Es una música que recorda la música renaixentista de Setmana Santa.  

9- Hoy Amor, porque acierte la herida
Composició eucarística de caire moralista que adverteix dels perills d’anar a combregar indegudament. És una obra pròpia de la devoció de les 40 hores que deuria executar-se davant del bisbe i del seu seguici. El seu text barreja de manera singular algunes de les imatges amatòries pròpies de l’espiritualitat carmelitana amb el rigorisme –possiblement d’origen francès– més propi de l’espiritualitat dels jesuïtes. El text poètic abunda en contradiccions, recurs propi del barroc que vol captivar així l’oient amb al·lusions enigmàtiques i versos aparentment contradictoris. L’ obra comença amb una esplèndida estrofa polifònica que situa el fidel pregant i mirant l’Hòstia consagrada situada damunt l’altar mentre examina la rectitud de la seva vida, talment ho feien els exercicis espirituals dels jesuïtes. Aquesta mirada del creient, alhora interior i vers l’Hòstia, es representa com una fletxa que si no encerta el seu blanc –els errors del seu mal comportament– ho pagarà car ay de mi si no doy en el blanco!). La segona part de totes les estrofes utilitza el recurs estilístic “¡ay de mi!” propi de la poesia amorosa del barroc castellà, recurs utilitzat també per l’escola carmelitana. L’estructura rítmica és un indici clar de la seva antiguitat.  

10- ¿Qué disfraces son estos?                                   

Composició eucarística pròpia també de la devoció de les 40 hores, que barreja com a l’obra anterior dos tipus d’espiritualitat, la carmelitana amb la tradicional escolàstica. També aquí la tornada inicial és molt elaborada i solemne, on, després de l’enunciat a solo, la resta de les veus responen utilitzant els recursos  de la polifonia barroca, recursos que més endavant s’ampliaran amb la utilització de l’eco, particularment a les estrofes senars. L’elaboració polifònica de les estrofes permet donar-hi una varietat singular, tot i el contrast evident entre el desenvolupament de la tornada i la senzillesa de les cobles. El text musicat mostra una familiaritat sorprenent amb Déu, i la facilitat amb què utilitza els conceptes filosòfics d’espai i els de la percepció de la realitat, indiquen l’alt nivell cultural del seu autor.

 


 

Informació tècnica del CD

Laia Frigolé

soprano I

Lorena Garcia

soprano II

Hugo Bolívar

contralt

David Hernández

tenor

 

 

Daniel Regincós

violoncel barroc

Albert Bosch

llaüt barroc

 

 

Marc Díaz

Direcció i orgue positiu

 


 

Lloc web: Jesús del Oso